Jaworzno Prison Camp 1947 - 1949

This is one page of an 87 page Polish government report on abuse/torture of "Ukrainian" prisoners (including Lemkos) in the prison camp in Jaworzno, Poland from 1947 - 1949. Please read the overview for more information.

The text below was generated automatically by a computer from a paper document using OCR. It's isn't perfectly accurate. You should double check the text by reading the original image. You can ask Google to translate this page.

Z analizy zgromadzonych. materiałów' wynika, iż największa
śmiertelność więźniów wystąpiła w okresie wrzesieñ-grudzień 1947
roku, a więc okresu, gdy panowały w obozie choroby zakaźne.

Mimo przesłuchania w sprawie około 150 więźniów COP Jaworzno
i. u) w wielu przypadkach dwukrotnie, nie potwierdzone zostały fakty
związane 2: zabójstwem !Mi terenie obozu. Niewątpliwie, ze złożonych
zeznań nie wynika, aby jakaś osoba była świadkiem zabójstwa więźnia,
dokonanego przez personel obozu. W wielu przypadkach zeznania świadków
z uwagi na upływ czasu, wiek, przebyte choroby, obecny stan zdrowia
jak również fakt, iż są to osoby niewykształcone /niepiśmienne/
mają charakter fragmentaryczny, nie pozwalają na odtworzenie wydarzeń,
umiejscowienie ich w czasie czy też podanie rysopisu i późniejszą
identyfikację. Często są to zeznania bardzo emocjonalne związane
z doznanymi przeżyciami, które odżyły' na. nowo. Należy stwierdzić,
iż na taką dużą śmiertelność wpływały głównie wiek, panujące warunki
higieniczne jak i żywnościowe, wpołączeniu z ciążką pracą, jak
również znęcanie się fizyczne personelu obozu.

Biorąc powyższe pod uwagę należy podkreślić, iż od wydarzeń
które są przedmiotem śledztwa upłynęło około 45 lat.

Niewątpliwie faktem jest, że dwie kobiety popełniły samobój-
stwo rzucając się na druty wysokiego napięcia. Te fakty pojawiają
się w wielu relacjach więźniów, co było spowodowane w jednym przypadku
horobą psychiczną, ale generalnie panującymi 'warunkami vv obozie,
ł

0

9 ównie wyrafinowanymi formami znęcania się.

w.)

Dlatego też, w części postępowania dotyczącego kwestii
popełnienia przestępstwa z art. 225 § 1 kk i 2 § 1 kk w zw. z art.
2a, 2b Ustawy z: dnia 6.04.1984 tu. z późniejszymi zmianami /Du.U.Nr
45 z 1991 r., poz. 195/ postanowiono umorzyć śledztwo z uwagi na

orak cech przestępstwa.

Odmiennie kształtuje się ta kwestia jeżeli chodzi o pojedyn-
cze czyny zakwalifikowane jako pobicia i pobicia z użyciem niebezpie-
cznego narzędzia oraz znęcanie się.

Wnikliwa analiza zgromadzonych zeznan pozwoliła na opisanie
około 113 indywidualnych zdarzeń, które zakwalifikowane zostały
jako przestępstwo.

W szczególności ustalono, iż :

1. w okresie od czerwca 1947 r. do 9 maja 1948 r. w Centralny::
Obozie Pracy'zu Jaworznie i# celu wymuszenia wyjaśnień nieustalony
funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego znęcał się
fizycznie i moralnie nad pozbawioną wolności więźniarką Ewą Dudrą

 

Some or all of this page may be in the public domain. Please see the copyright section for more information.