Jaworzno Prison Camp 1947 - 1949

This is one page of an 87 page Polish government report on abuse/torture of "Ukrainian" prisoners (including Lemkos) in the prison camp in Jaworzno, Poland from 1947 - 1949. Please read the overview for more information.

The text below was generated automatically by a computer from a paper document using OCR. It's isn't perfectly accurate. You should double check the text by reading the original image. You can ask Google to translate this page.

Główna Komisja Badania Zbroc„i .rzec`wko Harodowi Polskienu
on 4
"A

i
”'dziła śledztwo dotyczące

nstvtu: Pamięci Maro

a
n.  ` ›äälvçà'o; : --
ą„oscl uklainsklej w ia-ach

Powyższe postępowanie przyjęte następnie zostało przez
Wydział Sledczy Prokuratury wojewódzkiej w Katowicach celem dalszego
prowadzenia.

w Prokuraturze Wojewódzkiej w Katowicach kontynuoano
śledztwo wszczęte przez wspomnianą Komisję Badania Zbrodni Przeciwko
Narodowi Polskiemu - Instytut Pamięci Narodowej wyjaśniając okolicz-
ności pOpełnienia przestępstw na szkodę więźniów przebywającycn

w Centralnym Obozie Pracy w Jaworznie, ustalono co następuje .

Na przełomie stycznia - lutego 1945 r. na terenie byłego
hitlerowskiego obozu koncentracyjnego SS-Lager Dachs - filii KL
Auschwitz utworzony został przez ówczesne władze obóz pracy pod
nazwą Centralnego Obozu Pracy w Jaworznie.

Początkowo po wyzwoleniu Jaworzna obóz został zabezpieczony
i wykorzystany jako miejsce uwięzienia niemieckich jeńców wojennych,
a następnie volksdeutschów osadzonych w obozach :na mocy' dekretów
o środkach zabezpieczających w stosunku do zdrajców narodu i innych
ustaw. Taka formuła obozu trwała do wiosny 1947 r.

w marcu 1947 r. Biuro Polityczne KC PPR podjęło decyzję,
iż w ramach akcji represyjnej wobec ludności ukraińskiej, należy
ją przesiedlić na tzw. tereny odzyskane /głównie obszar pół.-wsch.
Polski/. Powyższe ustalenia potwierdzone zostały Uchwałą Rady Minist-
rów na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 1947 r., gdzie poszczególnym
resortem rządowym przydzielone zostały lzrknäne zadania np.: Minister
Skarbu otrzymał polecenie otworzenia kredytu pokrywającego koszty
przesiedlenia w wysokości do 65.000.000.- d, w tym 35.000.000,-

ń na miesiąc maj.

Cała akcja represyjna wobec Ukraińców określona została
w' tzw. planie "Wisła", którego zadania. koncentrowały się :na dwóch

założeniach :

a/ zlikwidowania oddziałów UPA w pasie przygranicznym w południowo-
wschodniej części kraju,

b/ przesiedlenia ludności ukraińskiej na płn. zach. i wsch.kraju,

Powyższe założenia szczegółowo opracowane zostały przez
Państwową Komisję Bezpieczeństwa w Zarządzeniach dla Grupy Operacyjnej
"Wisła" w kwietniu 1947 r. Akcja ta zakrojona na szeroką skalę
miała na celu pacyfikację ludności ukraińskiej pod zarzutem współ-
działania względnie udzielania pomocy działającym na terenie płd.-
wsch. Polski organizacjom wojskowym i politycznym, a mianowicie:
Ukraińskiej Powstańczej Armii /UPA/ oraz Organizacji Ukraińskich

 

Some or all of this page may be in the public domain. Please see the copyright section for more information.