Jaworzno Prison Camp 1947 - 1949

This is one page of an 87 page Polish government report on abuse/torture of "Ukrainian" prisoners (including Lemkos) in the prison camp in Jaworzno, Poland from 1947 - 1949. Please read the overview for more information.

The text below was generated automatically by a computer from a paper document using OCR. It's isn't perfectly accurate. You should double check the text by reading the original image. You can ask Google to translate this page.

[w: 'x' „i

Nacjonalistów ,uu„,.

wysiedleniu podlegali wszyscy mieszkańcy określonych
miejscowości i dotyczyło to przeważnie całych rodzin. Nadto wysiedlano
z tych miejscowości osoby ducn wne wyznania grecko-katolickiego
prawosławnego i całą inteligencję ukraińska. w ramach akcji wysiedlen-
3333 osoby podejrzewane <3 jakikolwiek związek z: w/w organizacjani
ukraińskhni, były zatrzymywane ‹oraz przekazywane organom powiatowym
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, gdzie bezpośrednio przeprowadzane
były brutalne śledztwa. Po ich zakończeniu, osoby wobec których
zachodziło najmniejsze podejrzenie o współpracę z UPA lub przynależnoa
ść do cywilnych struktur OUN kierowano do dyspozycji Wojskowych Sądów

Rejonowych. Pozostałych aresztowanych, pomimo, iż stawiane im zarzuty
nie zostały udowodnione, kierowano do COP Jaworzno.

Podstawową, grupą więźniów, która została umieszczona
w COP Jaworzno stanowili ukraińscy chłopi, których. całe rodzi-ny
umieszczone były w obozie, mimo, że nie udowodnione im zostało
współdziałanie z oddziałami UPA. Druga liczna grupa to osoby ujęte
przez wojsko lub organa bezpieczeństwa w trakcie próby powrotu
do swoich domów w płd.-wsch. Polsce, w' celu zebrania zbiorów z
pól oraz zabezpieczenia dobytku, którego nie mogli wziąć ze sobą
w trakcie wysiedlenia.

Najmniejszą grupę stanowią osoby, które aresztowane zostały
w Krakowie w zorganizowanym przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego
"kotle" :na terenie plebanii :i cerkwii św.Norberta przy ul. Wiślanej
oraz w prywatnym mieszkaniu przy ul. Ujejskiego. Były to działania
mające na celu likwidację Środowisk ukraińskich na terenie tego
miasta. Zatrzymane osoby; p0› przeprowadzonym śledztwie, rui terenie
więzienia przy ul. Montelupich wywiezione zostały do obozu.

Pierwszych więźniów przywieziono do obozu w maju 1947

roku i była to grupa 17 więźniów. Następnie przybywały kolejne
transporty, łącznie przez obóz przeszło około 3800 więźniów narodo-
wości ukraińskiej. Ostatnich więźniów przywieziono do obozu w styczniu
- lutym 1948 r. Potem następowało sukcesywne zwalnianie więźniów,
nowych osób narodowości ukraińskiej już nie przywożono.
Jedynie w maju 1948 r. na kilka dni osadzono w COP Jaworzno 112
członków UPA z więzienia w Koszycach, którzy następnie zostali
przetransportowani do więzienia, w Rzeszowie„ Krakowie i. Lublinie.
Wśród przebywających w obozie więźniów znajdowali się głównie mężczy-
źni, ale również kobiety i dzieci.

Analiza zgromadzonych w postępowaniu materiałów pozwala
stwierdzić, iż o wyborze Jaworzna na miejsce osadzenia więźniów
zadecydowało głównie bezpośrednie sąsiedztwo Oświęcimia, który
w okresie akcji "Wisła" pełnił rolę punktu rozdzielczego i kontrolnego
wysiedlonej ludności ukraińskiej.

Było to związane z dogodnie rozwiązanymi systemami bocznic
kolejowych i. całej infrastruktury technicznej. Przez Oświęcim bowiem

 

Some or all of this page may be in the public domain. Please see the copyright section for more information.