Jaworzno Prison Camp 1947 - 1949

This is one page of an 87 page Polish government report on abuse/torture of "Ukrainian" prisoners (including Lemkos) in the prison camp in Jaworzno, Poland from 1947 - 1949. Please read the overview for more information.

The text below was generated automatically by a computer from a paper document using OCR. It's isn't perfectly accurate. You should double check the text by reading the original image. You can ask Google to translate this page.

kierowane były prawie wszystkie transport* z przesiedlonymi.
?Zie bez znaczenia oył róznież fakt, iż oboz w `„::marznie w całosci
+-

rzejęty został przez oddział Armii Czerwonej w rakcie ofensywy

(7

szyczniowej w läáš rn W związku z czym wchodzące w jego skład obiekty

nie zoztały zniszczone przez wycofujące się wojska hitlerowskie.

Na terenie obozu znajdowało się 14 typowych drewnianych
baraków oraz inne obiekty typu: łaźnia, kuchnia, szpital, odwszalnia,
warsztaty, magazyny itp., które wykonane były częściowo :z cegły.
System zabezpieczenia obozu składał się z murowanych wież strażniczych
uzbrojonych w karabiny maszynowe i reflektory oraz pasa drutów
podłączonych ck) prądu wysokiego napięcia. Część obiektów była poroz-
mieszczana na zewnątrz wyżej opisanego obozu właściwego-MI betonowych
pomieszczeniach. podziemnej pralni mieścił się karcer. Ik) północnej
stronie obozu zbudowany został mur oddzielający obóz od biegnącej

obok drogi Kraków-Katowice.

Po zwolnieniu w 1949 r. Ukraińców i Niemców, COP w Jaworznie
przekształcono na ośrodek pracy przymusowej więźniów karnych„
a następnie w więzienie dla więźniów młodocianych. w miejsce drewnia-
nych baraków obozowych wybudowano więzienne bloki oraz zakład prefab-
rykacji materiałów budowlanych. w 1956 1m. więźniów oraz część kadry

przeniesiono do Iławy.

Bezpośrednie nadzór nad COP Jaworzno sprawował Departament
Więziennictwa. :i Obozów Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego.
Odpowiednikiem Departamentu na szczeblu wojewódzkiego Urzędu Bezpie-
czeństwa Publicznego w Krakowie był Wydział Więziennictwa i Obozów.
Naczelnikiem w/w Wydziału był w opisywanym okresie por. Jakub
Hammerschmidt, który potem posługiwał się nazwiskiem Jakub Halicki.

Pierwszym komendantem obozu w Jaworznie był por. Włodzimierz
Staniszewski, a następnie kpt. Stanisław Kwiatkowski. w kwietniu
1948 r. funkcję komendanta przejął Teofil Hazelmajer, a od lutego
1949 r., więc po tzw. "okresie ukraińskim" kpt Salomon Morel.

i# skład personelu obozowego wchodziło około 300 żołnierzy
i około 18 oficerów KBN oraz kilkunastu pracowników cywilnych.

Personel obozu zorganizowany był w szereg działów: Pracow-
nicy Polityczno-wychowawczy, Dział Administracyjny, Dział Specjalny,
Dział Gospodarczy, Dział Pracy, Służba Wartownicza.

Analiza ocalałej dokumentacji dotyczącej funkcjonariuszy
COP Jaworzno, wskazuje„ iż ‹wśród. pracowników' obozu *panowała pełna
demoralizacja. Swiadczą o tym fragmenty raportów komendantów COP
Jaworzno, z kmórych wynika, iż powszechne było pijaństwo, złodziej-
stwo, liczne burdy i nieprzestrzeganie regulaminu 'wśród personelu

obozu.

Oprócz oficjalnych pracowników personelu obozu tak żołnierzy

jak i pracowników cywilnych, powołana została (k3 życia. wg iwzorów

J.

 

Some or all of this page may be in the public domain. Please see the copyright section for more information.