Jaworzno Prison Camp 1947 - 1949

This is one page of an 87 page Polish government report on abuse/torture of "Ukrainian" prisoners (including Lemkos) in the prison camp in Jaworzno, Poland from 1947 - 1949. Please read the overview for more information.

The text below was generated automatically by a computer from a paper document using OCR. It's isn't perfectly accurate. You should double check the text by reading the original image. You can ask Google to translate this page.

- wlewania do ust i nosa wody lub innych cieczy;
- wbijanie szpilek w ciało;
- krępowania i wieszania na rurce:

- długotrwałe sadzenie nn nodze odwrócorego stołka;

Jak wynika z postępowania, głównie w oparciu o zeznania
świadków, większość funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. biorąca
udział w przesłuchaniach znęcała się nad więźniami. były również
osoby z personelu obozu, które nie stosowały tych prakzyk.

Podkreślenia wymagają również ustalenia odnośnie warunków
sanitarnych. Przez cały okres pobytu w obozie więźniowie ubrani
byli w te części garderoby, w których zabrano ich w czasie akcji
wysiedleńczej.. Wiązało się to z tym, że brak było ubrań zimowych,
ciepłej odzieży, utrudnione były również możliwości związane z
codzienną higieną osobistą. Żadkie kąpiele i to w większości w
zimnej wodzie, wspólne latryny, niedożywienie doprowadziły do szerze-
nia się w COP .Jaworzno„ szczególnie aw części ukraińskiej chorób
zakaźnych jak czerwonka i tyfus oraz szeregu chorób związanych
z dolegliwościami żołądkowo-jelitowymi. Sprzyjały temu rozprzestrze-
niająca się insekty jak pchły. pluskwy, wszy.

Powyższy stan zauważony został przez ówczesne władze,
mimo, iż personel obozu .starał się ukryć panujące choroby, które
to spowodowały zwiększoną śmiertelność więźniów. Dowodem na to
jest inspekcja w obozie w listOpadzie 1947 r. inspektora więziennictwa
i epidemiologii Wydziału Zdrowia NUB? w Krakowie por. dr B. Jacobi
który sporządził obszerny raport. Z analizy tego dokumentu wynika.
iż powodem zwiększonej śmiertelności na choroby zakaźne były fatalne
warunki higieniczne, ale również samo zachowanie się więźniów tj.
jedzenie surowych. jarzyn, picie brudnej wody itp., co jest szczegól-
nie perfidne, gdy weźmiemy pod uwagę, że spowodowane to było ciągłym
głodem i. brakiem urządzeń sanitarnych. Jednocześnie ów raport zaleca
spowodowanie przez personel obozu przestrzegania zasad higieny
np.: dezynfekcję latryn, chlorowanie wody, zbadania personelu kuchen~
nego i inne.

Nie udało się ustalić. czy władze obozu przedsięwzięły
jakieś środki zapobiegawcze, chociaż wprawdzie z zeznań świadków
Andrzeja Patrosza i Jana Szymków, wynika, iż prawdopodobnie w 1948
roku przeprowadzona została dezynfekcja odzieży. co częściowo zmniej-
szyło zagrożenie roznoszenia się chorób zakaźnych.

Z drugiej jednak strony. co wynika ze zgromadzonych w
sprawie raportów o stan'e CC? Jaworzn wynikäą iż} za norowalność

a 4-, "Ą
. I'

a. 'Iria` ` o o!... a « .0`- -. I . .
na ?Joue cnorcpy ,zakazna trwała row„1ez w :ns r.


-' "r-:är-`
i 00b.-

 

Some or all of this page may be in the public domain. Please see the copyright section for more information.