Jaworzno Prison Camp 1947 - 1949

This is one page of an 87 page Polish government report on abuse/torture of "Ukrainian" prisoners (including Lemkos) in the prison camp in Jaworzno, Poland from 1947 - 1949. Please read the overview for more information.

The text below was generated automatically by a computer from a paper document using OCR. It's isn't perfectly accurate. You should double check the text by reading the original image. You can ask Google to translate this page.

79

W tych przypadkach sprawcy swoim zachowaniem wyczerpali dyspozycje
art. 241 kk z roku 1932 w zw. z art. 246 kk z 1932 r. i art.36
kk z 1932 r., a obecnie art. 159 kk w zw. z art. 184 § 1 kk w zw.
z art. 10 § 2 kk. Przestępstwo z art. 241 kk z 1932 r. zagrożone
było karą pozbawienia wolności do lat 2, a 159 kk do lat 5.

Ponieważ względniejszy dla sprawców był przepis art. 241 kk z 1932
roku dlatego czyny pobić zakwalifikowano z tego przepisu.

Również kwestia kwalifikowania czynów jako zabójstwa,
wyczerpuje swoimi znamionami art. 225 § 1 kk z 1932 r., a obecnie
148 -§ 1 kk. Z uwagi jednak na fakt, iż art. 225 § 1 kk zagrożony
był karą od 5 lat pozbawienia wolności, a art. 148 § 1 kk karą
od 8 lat pozbawienia wolności, dyspozycja art. 225 § 1 kk jest
w myśl art. 2 § 1 kk względniejsza dla sprawcy.

Ustawa z dnia 4 kwietnia 1991 r. o zmianie ustawy o Głównej
Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce - Instytucie Pamięci
Narodowej /Dz.U.Nr 45 poz.195/ w art. 2a przewiduje, że zbrodniami
stalinowskimi w rozumieniu Ustawy są przestępstwa na szkodę jednostek
lub grup ludności popełnione w okresie do 31 grudnia 1956 r. przez
władze państwa komunistycznego albo przez nie inspirowane lub tolero-
wane. w art. 2b cyt. ustawy ustawodawca stwierdza, że zbrodnie,
o których mowa w art. 2 nie ulegają przedawnieniu.

W dniu26 listOpada 1990 r. Prokurator Generalny przekazał
składowi siedmiu sędziów Sądu Najwyższego wniosek celem wyjaśnienia
m.in. następującego zagadnienia prawnego Jakie przestępstwa stanowią
zbrodnie przeciwko ludzkości w rozumieniu art. 2 ust.1 i 2 Ustawy
z dnia 6.04.1984 r. o Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu - Instytut Pamięci Narodowej /Dz.U.z r.1984
nr 21 poz. 98 i z r.1991 nr 45 poz. 195/.
Sąd Najwyższy w dniu 13.05.1992 r. w składzie siedmiu sędziów podjął
Uchwałę, w której stwierdzał m.in., że :

"Przestępstwami stanowiącymi zbrodnie przeciwko ludzkości
w rozumieniu art. 2b ust.1 i 2 cyt. Ustawy są takie czyny, które
wypełniają znamiona zbrodni lub umyślnych występków, określonych
w ustawodastwie polskim - należą jednocześnie do kategorii przestępstw
wymienionych w art. 6 pkt 0 karty Międzynarodowego Trybunału Wojsko-
wego stanowiącej integralną część porozumienia zawartego w Londynie
w dniu 8 sierpnia 1945 r. co do którego Polska przystąpiła /Dz.U.
z 1947 r. nr' 63 poz.367/, bądź Konwencji z dnia 9.12.1948 r. w
sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa ratyfikowanej
przez Polskę /Dz.U. z roku 1952 nr 2 poz.9/ bądź też w art. 1 pkt
b Konwencji z dnia 26 listopada 1968 r. o niestosowaniu wobec zbrodni
wojennych i zbrodni przeciw ludzkości ratyfikowanej przez Polskę
/Dz.U. z 1970 r. nr 26 poz.208/.

.mrh-_H

 

Some or all of this page may be in the public domain. Please see the copyright section for more information.