Jaworzno Prison Camp 1947 - 1949

This is one page of an 87 page Polish government report on abuse/torture of "Ukrainian" prisoners (including Lemkos) in the prison camp in Jaworzno, Poland from 1947 - 1949. Please read the overview for more information.

The text below was generated automatically by a computer from a paper document using OCR. It's isn't perfectly accurate. You should double check the text by reading the original image. You can ask Google to translate this page.

w uzasadnieniu tej Uchwały' Sąd Najwyższy stwierdził,
że za przestępstwa stanowiące zbrodnie przeciwko ludzkości w rozumie-
niu art. 2b ust. 1 i 2 omawianej Ustawy uznane mogą być czyny,
które jednocześnie spełniają następujące warunki :

a/ wypełniają znamiona zbrodni lub umyślnych występków określonych
w polskim ustawodastwie obowiązującym w czasie ich popełnienia,
następujące po tym czasie zmiany stanu prawnego uwzględnia się
stosownie do zasady wyrażonej w art. 2 kk;

b/ należą - wg w/w źródeł prawa uniędzynarodowego ‹- ck) kategorii
czynów uznawanych za zbrodnie przeciwko ludzkości;-

Z treści art. VI pkt 0 karty Międzynarodowego Trybunału
Wojskowego stanowiącej integralną część Porozumienia. zawartego
w Londynie z dnia 8 sierpnia 1945 r., do którego Polska przystąpiła
/Dz.U. z r.1947 nr 63 poz.367/ wynika, że zakres umyślnym występkiem
w rozumieniu art. 2b ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 4.04.1991 r. o zmianie'
Ustawy o Głównej Komisji 'Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce
- Instytucie Pamięci Narodowej /Dz.U.Nr 45 poz.195/ jest torturowanie
więźniów, którzy zostali pozbawieni wolności

W kontekście omówionego wyżej stanu faktycznego i prawnego,
bezspornie należy stwierdzić, iż w Centralnym Obozie Pracy w Jaworznie
w latach 1947-1949 popełnione _zostały zbrodni_e`„„pàr;z„ę_ciwliqwhmzkości
w rogamieniu art. 2a, 2b Ustawy z dnia 6.04.1984 r. z późniejszymi
``zmianami /Dz.U.Nr 45 :z 1991 r. poz. 195/, a konkretnie nawięźniach
pochodzenia ukraińskiego. .Hm "idl-_dpń_"`_.“_P

w sprawie zgromadzony został materiał dowodowy, który
składa się w większości z zeznań świadków zdarzeń tak więźniów
jak i personelu obozu, których miejsca zamieszkania. znajdują, się
w całej Polsce.

Nadto przeprowadzona została analiza materiałów, które
znajdują się w różnych Archiwach Państwowych i Urzędach Miejskich.
Wykorzystano również relacje nagrane na taśmy magnetofonowe jak
i wideo oraz artykuły prasowe i publikacje.

 

Some or all of this page may be in the public domain. Please see the copyright section for more information.